ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2554 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2531
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2537
insert_drive_file กฏกระทรวง การกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั้นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๕๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2443
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3 - 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5009
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2579
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2667
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2390
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6267
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2573
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2536
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2960
insert_drive_file ฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2380
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2482 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2431
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2602
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2966
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3204
insert_drive_file กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2424
insert_drive_file กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4974
insert_drive_file กฎกระทรวง พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2449
insert_drive_file กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2541
101 - 120 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9