ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

แจ้งข้อมูลที่ต้องการให้
ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไข การให้บริการให้ดีขึ้น