ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 965062800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2679
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 952448400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2270
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 poll
เผยแพร่วันที่ : 952448400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3173
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 950720400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2271
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 950720400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2381
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 943894800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2749
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 943894800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2824
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 940957200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2649
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 940957200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2801
insert_drive_file พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 940006800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4775
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 939747600 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2275
insert_drive_file พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 939574800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2264
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 927306000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2207
insert_drive_file พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 918925200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2659
insert_drive_file พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 918925200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2671
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 878317200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2303
insert_drive_file พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 876848400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3469
insert_drive_file พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 874342800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2207
insert_drive_file พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 873219600 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2150
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 844448400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2252
1 - 20 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7