ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 829069200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2900
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538 poll
เผยแพร่วันที่ : 792176400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2280
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 786387600 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2218
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 784400400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2320
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 725734800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2138
insert_drive_file พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 698518800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1248
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 698518800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1261
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 694026000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1280
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 690742800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1247
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 683917200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1199
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 poll
เผยแพร่วันที่ : 619117200 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1205
insert_drive_file พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 491763600 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1449
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 469731600 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1358
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ พ.ศ.2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 441738000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1538
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2526 poll
เผยแพร่วันที่ : 412448400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1211
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทม.สระบุรี จ.สระบุรี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีและเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ.2525 poll
เผยแพร่วันที่ : 404154000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1184
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 poll
เผยแพร่วันที่ : 401907600 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1229
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2523 poll
เผยแพร่วันที่ : 332614800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1198
insert_drive_file พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 295376400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5365
insert_drive_file พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 295030800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1215
21 - 40 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7