ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 poll
เผยแพร่วันที่ : 269888400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 916
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520 poll
เผยแพร่วันที่ : 252435600 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 909
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520 poll
เผยแพร่วันที่ : 240166800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 889
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 poll
เผยแพร่วันที่ : 211050000 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1184
insert_drive_file 1132 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 978
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1834
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1142
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 869
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 872
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1854
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1454
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1006
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 938
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 917
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 944
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1434
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1793
insert_drive_file พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1009
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1216
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 932
41 - 60 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7