ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2556
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1206
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2455
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1451
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1526
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5997
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2516 poll
เผยแพร่วันที่ : 123872400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1193
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1312
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1978
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1789
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1225
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1184
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2551 พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1170
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2012
insert_drive_file ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1254
insert_drive_file ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1188
insert_drive_file พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7440
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2550 พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1130
insert_drive_file ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1225
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1380
61 - 80 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7