ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1000
insert_drive_file พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1126
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 992
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 982
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 984
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2155
insert_drive_file พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 986
insert_drive_file พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1083
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 971
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2549 พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 908
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1005
insert_drive_file พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159101
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1077
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1103
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 890
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉบับที่2พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 927
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2548 พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 936
insert_drive_file สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1042
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1777
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1410
81 - 100 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7