ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 948
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1037
insert_drive_file พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1267
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1114
insert_drive_file พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 990
insert_drive_file พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1023
insert_drive_file พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 947
insert_drive_file พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 902
insert_drive_file พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 994
insert_drive_file พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1043
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2545 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1445
insert_drive_file พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2525 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2544 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 917
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2544 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 929
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2485 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 938
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาล พุทธศักราช 2487 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2487 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 953
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2487 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 943
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2487 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 895
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2488) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2488 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 932
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2488) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2488 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 953
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2489 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2489 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 904
101 - 120 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7