insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 1569
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 1474
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 6811
insert_drive_file กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 4327
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 5375
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 5777
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 7073
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 6654
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 6336
insert_drive_file ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2562 | เปิดอ่าน : 4279
insert_drive_file การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 3648
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 3680
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2562 | เปิดอ่าน : 7212
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 3795
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 4793
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 3913
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 4663
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3915
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 4323
insert_drive_file ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วเมธี
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 3906
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 5418
insert_drive_file ฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3585
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2561 | เปิดอ่าน : 10075
insert_drive_file ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน : 3648
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 4094
1 - 25 (ทั้งหมด 163 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7