insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2543 | เปิดอ่าน : 2974
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2543 | เปิดอ่าน : 3535
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2543 | เปิดอ่าน : 2564
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2543 | เปิดอ่าน : 2656
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2543 | เปิดอ่าน : 2558
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2542 | เปิดอ่าน : 3123
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2542 | เปิดอ่าน : 3027
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2542 | เปิดอ่าน : 3117
insert_drive_file พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2542 | เปิดอ่าน : 2964
insert_drive_file พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2542 | เปิดอ่าน : 5130
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2542 | เปิดอ่าน : 2564
insert_drive_file พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2542 | เปิดอ่าน : 2544
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2542 | เปิดอ่าน : 2483
insert_drive_file พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2542 | เปิดอ่าน : 2960
insert_drive_file พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2542 | เปิดอ่าน : 2989
insert_drive_file พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2540 | เปิดอ่าน : 2591
insert_drive_file พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2540 | เปิดอ่าน : 3823
insert_drive_file พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2540 | เปิดอ่าน : 2503
insert_drive_file พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2540 | เปิดอ่าน : 2440
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2539 | เปิดอ่าน : 2543
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2539 | เปิดอ่าน : 3210
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2538 | เปิดอ่าน : 2579
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2537 | เปิดอ่าน : 2508
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2537 | เปิดอ่าน : 2608
insert_drive_file พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2535 | เปิดอ่าน : 2437
1 - 25 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6