ชื่อเรื่อง : ฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ชื่อไฟล์ : 5n1yupEMon102053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้