ชื่อเรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ชื่อไฟล์ : announce31792568_JYHr2XaTue13421.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้