ชื่อเรื่อง : การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ชื่อไฟล์ : 7PbEazFMon94709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้