ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 965062800 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1934
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 poll
เผยแพร่วันที่ : 952448400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2377
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 952448400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1621
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 950720400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1725
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 950720400 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1607

folder คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65
insert_drive_file มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file มาตรฐานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5126
insert_drive_file คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3175
insert_drive_file รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจาปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2855
insert_drive_file มาตรฐานหอพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2975
insert_drive_file มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3612

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview565
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview449
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview5766
insert_drive_file กฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview3264
insert_drive_file กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview4188

folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
insert_drive_file 1121 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203
insert_drive_file 1120 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file 1119 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file 1118 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file 1117 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview205
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ